Juridisk information

Läs mer

Juridisk information

Fusion

JB Rådgivning AB, VT Rådgivning AB samt Ryman Rådgivning AB kommer i närtid att fusioneras in i Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering AB.  Syftet med detta är att samla dessa bolag under samma varumärke.

Alla våra anställda som arbetar med  investeringsrådgivning och  finansiell planering har lång erfarenhet inom området, samt minst 8års praktisk erfarenhet av investeringsrådgivning.

Våra medarbetare som arbetar med investeringsrådgivning och finansiell planering är licensierade av Swedsec samt har akademisk bakgrund inom ekonomi och/eller juridik.

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se.

Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Tillsyn investeringsrådgivning

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering agerar inom investeringsrådgivning som anknutet ombud till värdepappersbolaget Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden. Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering får marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden

Klagomål

Om klagomål uppstår bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Bäcke & Timerdal som du haft kontakt med angående det ärende som gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig  på Bäcke & Timerdal.

Att: Klagomålsansvarige

Bäcke & Timerdal -Finansiell Planering, Kungsgatan 3, 11143 Stockholm

Du kan även maila ditt ärende med rubriken klagomål till: info@backetimerdal.se

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet, får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Bäcke & Timerdals ambition är att om klagomål uppstår ska detta behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Ansvarsförsäkring:

Bäcke & Timerdal har ansvarsförsäkring via

AIG Europe Limited
Västra Järnvägsgatan 7
103 69 Stockholm
Sverige
+ 46 8 506 920 00

Drabbas en kund av skada eller ekonomisk förlust där rådgivarens agerande har vållat denna har kunden möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget i den mån kunden inte har fått ersättning av rådgivaren. Om en kund vill göra anspråk på skadestånd måste kunden underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att kunden märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.

Depåinstitut:

Vid investeringsrådgivning, ex investeringssparkonto och depå använder sig Bäcke & Timerdal Finansiell Planering av följande depåinstitut: Garantum fondkommision och Nordnet.