Investeringsfilosofi

Läs mer

Investeringsfilosofi

Vår investeringsfilosofi tar sin grund i etablerad finansiell teori och modern forskning.

Den viktigaste slutsatsen är att genom att vi fördelar risk på olika tillgångar och olika investeringar kan vi sänka den totala portföljrisken, utan att minska den förväntade avkastningen. Forskning visar vidare att det som påverkar en portföljs avkastning mest över tid är tillgångsallokering, det vill säga fördelning mellan olika tillgångsslag. Genom att kombinera olika typer av tillgångar på ett effektivt sätt kan vi öka den riskjusterade avkastningen över tid, samtidigt som risken begränsas.

Vi placerar vårt eget kapital enligt samma filosofi.

Tillgångsslag

Vi har valt att dela in de tillgångsslag vi arbetar med i fyra olika kategorier, med olika byggstenar inom varje kategori.

Svenska aktier
Globala aktier
Räntor/krediter
Alternativa investeringar

Investeringar görs primärt i direktägda aktier och daglighandlade fonder.

 

Vi gillar Investmentbolag

När vi investerar i aktier och aktiefonder så har vi generellt en tydlig inriktning på investmentbolag eller aktier/fonder med investmentbolagskaraktär.

Investmentbolags affärsidé är att aktivt äga andra företag och skapa värden i de olika innehavsföretagen som genererar avkastning i den egna aktien. Olika investmentbolag kan ha väldigt olika typer av innehav, vissa har väldigt breda innehav av olika bolag inom flera olika sektorer och branscher medan andra investmentbolag har tydliga nischer. Flera investmentbolag har även betydande onoterade innehav, vilket innebär att du som investerare indirekt får ta del av en marknad som annars är svår att komma åt på ett effektivt sätt som privat investerare. Onoterade innehav är även de bolag som generellt har störst avkastningspotential över tid.

Investmentbolag agerar vanligtvis långsiktigt och är ofta stora ägare och kan på så sätt påverka bolagens utveckling. Vi anser att det finns flera fördelar med att nyttja svenska och globala investmentbolag, de viktigaste fördelarna anser vi är:

Vi tar rygg på några av världens bästa investerare och placerar kapitalet på samma sätt som dem.

Bred indirekt diversifiering bland noterade och onoterade bolag inom fler olika branscher och sektorer till en låg kostnad.

Substansrabatt, det vill säga att värdet på investmentbolagets innehav ofta är högre än vad aktiekursen säger. Vi köper alltså något som ofta är värt mer än det vi betalar för.

 

Vi gillar utdelningar

Över tid står utdelningar för en betydande del av aktiemarknadens totala avkastning. Vi premierar generellt aktier med stabila verksamheter, stark balansräkning och en stark historik av att  höja utdelningarna konsekvent till aktieägarna.

De viktigaste fördelarna vi ser med utdelningar är:

Utdelningar är oftast mer förutsägbart än aktiekursen.

Genom att investera i bolag med god direktavkastning så har vi en högre förutsägbarhet om totalavkastning för  portföljen som helhet över tid.

Utdelningar skapar även ett kassaflöde som kan användas utifrån varje enskild investerares preferens, exempelvis återinvestera utdelningar eller plocka ut dem för konsumtion.

Vid investering inom Investeringssparkonto (ISK) eller försäkringsdepå så dras heller ingen källskatt om 30% på utdelningen, vilket är attraktivt ur skattesynpunkt.