Hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar

Läs mer

Hållbarhet

Den så kallade disclosureförordningen (förordning [EU] 2019/2088) beslutades i december 2019. Förordningen reglerar bland annat hur värdepappersbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om bolagets arbete med så kallade ESG-faktorer. ESG är en akronym för engelska Environment, Social, Governance. Kriterierna för miljö, samhälle/social och bolagsstyrning (ESG) är en uppsättning standarder för ett företags verksamhet som socialt medvetna investerare kan använda för att utvärdera investeringar.

Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering AB vill ta ansvar för den miljömässiga och sociala påverkan som uppkommer till följd av våra beslut och handlingar. Därför eftersträvar vi att försöka ta de bästa besluten ur ett hållbarhetsperspektiv i den dagliga verksamheten och kontinuerligt arbeta med ytterligare förbättringar. Vi har som ambition att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av våra åtaganden samt att skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

I dagsläget beaktar vi inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom vår investeringsrådgivning.

Investeringsrådgivning

Bolaget tillhandahåller rådgivning avseende ett begränsat produktutbud bestående av primärt olika antal värdepappers- och specialfonder. Givet det begränsade produktutbudet som bolaget har valt att arbeta med inom rådgivningen till bolagets kunder beaktas inte huruvida dessa fonder i sin tur beaktar investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

I vår investeringsrådgivning kring fonder så premierar vi fonder som främjar miljömässiga samt sociala aspekter, det vill säga fonder med särskilda hållbarhetskriterier i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR)