Information om bolaget

Läs mer

Fusion
JB Rådgivning AB och VT Rådgivning AB  kommer inom kort att fusioneras in i Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering AB.  Syftet med detta är att samla dessa bolag under samma varumärke.

De anställda på JB Rådgivning AB och VT Rådgivning AB, inom kort Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering, som arbetar med  investeringsrådgivning har lång erfarenhet inom området, samt minst 8 års praktisk erfarenhet av investeringsrådgivning.

De anställda på JB Rådgivning AB och VT Rådgivning AB, inom kort Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering, som arbetar med investeringsrådgivning  är licensierade av Swedsec samt har akademisk bakgrund inom ekonomi och/eller juridik.

Finansinspektionen
Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se.

Bolagsverket
Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Tillsyn investeringsrådgivning
JB Rådgivning AB och VT Rådgivning AB, inom kort Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering, agerar inom investeringsrådgivning som anknutet ombud till värdepappersbolaget Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden. JB Rådgivning AB och VT Rådgivning AB, inom kort Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering, får marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden

Klagomål
Om klagomål uppstår bör du först och främst vända dig till den medarbetare på JB Rådgivning AB och VT Rådgivning AB, inom kort Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering, som du haft kontakt med angående det ärende som gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig.

Att: Klagomålsansvarige

Bäcke & Timerdal -Finansiell Planering, Kungsgatan 3, 11143 Stockholm

Du kan även maila ditt ärende med rubriken klagomål till: info@backetimerdal.se

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet, får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

JB Rådgivning AB och VT Rådgivning AB, inom kort Bäcke & Timerdal – Finansiell Planering, ambition är att om klagomål uppstår ska detta behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.