Investeringsfilosofi

Läs mer

Vår investeringsfilosofi tar sin grund i etablerad finansiell teori och modern forskning. Den viktigaste slutsatsen är att genom att fördela risk på olika tillgångar och olika investeringar kan vi sänka portföljrisken, utan att minska den förväntade avkastningen. Forskning visar vidare att det som påverkar en portföljs avkastning mest över tid är  tillgångsallokering, det vill säga fördelning mellan olika tillgångsslag. Genom att kombinera olika typer av tillgångar på ett effektivt sätt kan vi öka den förväntade avkastningen över tid samtidigt som risken begränsas.

Vi har valt att dela in de tillgångsslag vi arbetar med i fyra olika kategorier, med olika byggstenar inom varje kategori.

Svenska Aktier
–          Svenska stora bolag

–          Svenska små/medelstora bolag

Globala Aktier
–          Globala stora bolag

–          Globala små/medelstora bolag

Räntor
–          Långa räntor

–          Korta räntor

–          Reala räntor

–          Krediter/Företagsobligationer

Alternativa Investeringar
–          Guld

–          Noterade PE företag

–          Noterade infrastruktur företag

–          Fastigheter

Aktier är det tillgångsslag som vi bedömer ger högst avkastning över tid. Av den anledningen så förordar vi generellt en stor övervikt mot aktiemarknaden vid en lång placeringshorisont, definierad som minst 5 år.

Vi investerar våra kunders kapital på samma sätt som vårt eget, i okomplicerade och kostnadseffektiva investeringar. Vi investerar endast i dagligt handlade aktier, fonder och ETF:er (börshandlade fonder) med god likviditet.

Vi tror på Investmentbolag

När vi investerar i aktier och aktiefonder så har vi generellt en tydlig inriktning på investmentbolag. Investmentbolags affärsidé är att aktivt äga andra företag och skapa värden i de olika innehavsföretagen som genererar avkastning i den egna aktien. Olika investmentbolag kan ha väldigt olika typer av innehav, vissa har väldigt breda innehav av olika bolag inom flera olika sektorer och branscher medan andra investmentbolag har tydliga nischer. Flera investmentbolag har även betydande onoterade innehav, vilket innebär att du som investerare indirekt får ta del av en marknad som annars är svår att komma åt på ett effektivt sätt som privat investerare.

Investmentbolag agerar vanligtvis väldigt långsiktigt och är ofta stora ägare och kan på så sätt påverka bolagens utveckling. Vi anser att det finns fler fördelar med att nyttja svenska och globala investmentbolag, det tre viktigaste anser vi är:

  • Vi tar rygg på några av världens  bästa investerare och placerar kapitalet på samma sätt som dem.
  • Bred indirekt diversifiering bland noterade och onoterade bolag inom fler olika branscher och sektorer till en låg kostnad.
  • Substansrabatt, Att värdet på investmentbolagets innehav ofta är högre än vad aktiekursen säger kallas för substansrabatt. Vi köper alltså något som ofta är värt mer än det vi betalar för.

Vi gillar utdelningar

Över tid står utdelningar för en betydande del av aktiemarknadens totala avkastning. Vi premierar generellt aktier, och fonder som investerar i aktier, med stabila verksamheter, stark balansräkning och en stark historik av att höja utdelningarna.

Utdelningar är oftast mer förutsägbart än aktiekursen. Genom att investera i bolag med god utdelning så har vi en högre förutsägbarhet om totalavkastning för portföljen som helhet över tid. Utdelningar skapar även ett kassaflöde som kan användas utifrån varje enskild investerares preferens, exempelvis återinvestera utdelningar eller plocka ut dem för konsumtion. Vid investering inom Investeringssparkonto (ISK) eller försäkringsdepå så dras heller ingen källskatt om 30% på utdelningen, vilket är attraktivt ur skattesynpunkt.